SILSILAH

 SILSILAH BANI HJ. RODLIYAH - H. JAMAL YUSUF


Dari Kanan ke kiri : Ibu Tarnyu, Bp. H. Yusuf,
Ibu Hj. Khoeronah, Ibu Sani, Ibu Kadem, Ibu Sawi


KETERANGAN :
  • Hj. Rodliyah nama asalnya Rakiyah atau dikenal dengan nama Kiyul.
  • H. Jamal Yusuf nama asalnya Kalwiyad.
  • H. Yusuf nama asalnya Sarga.
  • Hj. Khoeronah nama asalnya Sarpi


0 Response to "SILSILAH"

Posting Komentar